Chưa tới thời gian đăng ký xét tuyển
Nhà trường sẽ mở cổng đăng ký xét tuyển sinh Đại học năm học 2020-2021 vào cuối tháng 05/2020